Menu Close

Opkus

REAGAVIMO Į PATYČIAS MOKYKLOJE REKOMENDACIJOS

Olweus patyčių prevencijos programa mūsų mokykloje yra diegiama nuo 2009 m.

Programos tikslas  sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai.
Įgyvendinant Olweus programos standartą, mokyklos bendruomenė privalo:

 1. Du kartus per metus organizuoti viso personalo susirinkimus, apžvelgti ir aptarti pagrindines mokykloje jau įgyvendintas ir ateičiai numatytas patyčių prevencijos priemones.
 2. Per vienerius mokslo metus organizuoti ne mažiau nei 5 MSG (mokymosi supervizijų susitikimus, kuriuose dalyvauja visi mokyklos dirbantys mokytojai bei personalo darbuotojai) susirinkimus.
 3. Naujiems darbuotojams organizuoti mažiausiai vienos dienos trukmės įvadinius OPPP mokymo kursus.
 4. Mokinių apklausą Olweus klausimynu vykdyti kartą per mokslo metus.
 5. Budėjimo per pertraukas planą peržiūrėti, kritiškai įvertinti ir, esant reikalui, koreguoti bent vieną kartą per mokslo metus.
 6. Visiems darbuotojams aktyviai ir nuosekliai taikyti 4 patyčių prevencijos taisykles, skirtas visai mokyklai.
 7. Klasių vadovams kiekvieną mėnesį vesti ne mažiau nei 2 Olweus klasės valandėlės.
 8.  metais patyčių tema diskutuoti ne mažiau dviejuose mokinių tarybos susirinkimuose.
 9. Patyčių tema tapti įprastine pokalbių su mokiniais tema.
 10. Kiekvienais metais išsamiai informuoti tėvu/ globėjus apie mokyklos patyčių prevencijos ir problemų sprendimo darbą bent viename klasės tėvų susirinkime bei bendruose tėvų ir mokytojų susitikimuose
 11. Visiems darbuotojams susipažinti ir sugebėti naudotis OPPP procedūromis, sprendžiant patyčių atvejus.
 12. Mokyklai būti parengus kokybės planą, kuriame nurodoma, kaip ji laikosi OPS reikalavimų ir siekia savo tikslų patyčių prevencijos srityje.

REAGAVIMO Į PATYČIAS TVARKA NUOBAUDŲ KOPĖTĖLĖS

KLASĖS VALANDĖLIŲ TEMOS

Skip to content