Menu Close

Tikslai ir uždaviniai

Vilniaus Lazdynų mokyklos

Mokyklos tikslas ir uždaviniai

  1. Tikslas: siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų, keliant pamokos kokybę ir teikiant pagalbą įvairių poreikių mokiniams.

Uždaviniai

  1. Kelti pamokos kokybę, taikant inovatyvius ugdymo metodus ir skaitymo strategijas
  2. Siekti geresnių ugdymosi rezultatų, kreipiant dėmesį į individualių mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimą ir vertinimą.
  3. Kurti modernias ugdymosi aplinkas įvairių poreikių mokiniams.

2. Tikslas: plėtoti vertybėmis grįstą mokyklos kultūrą, kuriant naujas ir puoselėjant senas, etnokultūros elementais papildytas tradicijas.

Uždaviniai

  1. Ugdyti mokinių pilietinį sąmoningumą, plėtojant projektines ir prevencines veiklas.
  2. Ugdyti mokinių etnokultūrinį išprusimą, puoselėjant senąsias ir skatinant kurti naujas tradicijas.
  3. Stiprinti bendradarbiavimą, ugdant kiekvieno mokinio gabumus ir talentus.

 

Skip to content