Menu Close

Tikslai ir uždaviniai

Mokyklos tikslas ir uždaviniai

Tikslas: 1. Ugdymosi efektyvumas siekiant kiekvieno mokinio pažangos

Uždaviniai

  1. Tobulinti pamokos vadybą organizuojant aktyvias veiklas, kuriant mokinių mokymąsi skatinančią aplinką ir stiprinant mokytojų kompetenciją;
  2. Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą parenkant ugdymo turinį ir metodus, teikiant veiksmingą grįžtamąjį ryšį suteikiant reikiamą mokymosi pagalbą diferencijuojant ir individualizuojat darbą;
  3. Kurti modernią, higienines sąlygas atitinkančią ugdymosi aplinką.

Tikslas: 2. Plėtoti savitą mokyklos kultūrą su meniniais ir etnokultūros elementais

Uždaviniai

  1. Ugdyti tradicijomis grindžiamas dorovines ir estetines nuostatas, skatinti pažinti ir vertinti šalies tradicinę kultūrą, sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis, puoselėti savo tautos ir krašto etnokultūrines tradicijas bendruomenėje, skatinti kūrybiškai pritaikyti savo etnokultūros žinias ir gebėjimus gyvenime;
  2. Kurti saugią mokymosi aplinką įrengiant modernias erdves, stiprinant prevencines veiklas ir gerinant mokyklos bendruomenės mikroklimatą;
  3. Stiprinti mokytojų, tėvų ir mokyklos partnerių bendradarbiavimą, ugdant kiekvieno mokinio gabumus ir talentus.

 

Skip to content